Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Số hiệu 12-HD/BTCTW
Đơn vị
ban hành
Ban Tổ chức Trung ương
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, về hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Toàn văn Hướng dẫn được đính kèm tại đây: 12-HD/BTCTW.

FILE ĐÍNH KÈM