Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Quy định thi hành Điều lệ Đảng (được thay thế thành Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021)

Số hiệu 29-QĐ/TW
Đơn vị
ban hành
Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

FILE ĐÍNH KÈM