Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên (thay thế Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017)

Số hiệu 12-HD/BTCTW
Đơn vị
ban hành
Ban Tổ chức Trung ương
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

          Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;

          Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên

          Toàn bộ Hướng dẫn được đăng tải tại đây: File-1(page-1-20)File-2(page-21-40), Biểu mẫu kèm theo (PL1)Biểu mẫu kèm theo (PL2)Biểu mẫu kèm theo (PL3).