Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hướng dẫn về việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở

Số hiệu 05-HD/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

FILE ĐÍNH KÈM