Thứ tư, 19/06/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kết quả công tác đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối 2022 - 2025

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy đảng cấp trên về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở Đảng bộ Khối đã hoàn thành công tác đại hội đảm bảo đúng quy trình, đúng Điều lệ Đảng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, thực hiện đôn đốc, kiểm tra để việc triển khai kế hoạch đại hội kịp tiến độ kế hoạch đề ra.

Đảng bộ Khối hiện có 73 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 34 đảng bộ cơ sở với 217 chi bộ trực thuộc và 39 chi bộ cơ sở thì có 214/217 chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ theo quy định, 03 chi bộ trực thuộc mới thành lập nên không tổ chức đại hội. Trong 214 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức đại hội đã bầu được 568 đồng chí tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc; trong đó, bầu mới (kể cả bí thư và phó bí thư) 122 chi ủy viên, 172 bí thư tái cử, 114 phó bí thư tái cử; đại học, trên đại học 554 đồng chí; cử nhân, cao cấp lý luận chính trị 203 đồng chí, trung cấp 217 đồng chí. Công tác bầu cử cấp ủy cơ bản đúng định hướng, lựa chọn được nhân sự tâm huyết, trách nhiệm, được tín nhiệm cao, việc bầu cử đảm bảo tỉ lệ số dư theo quy định. Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 được xây dựng gắn với nhân sự lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Qua theo dõi và đánh giá cho thấy, các đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội; thực hiện đúng hướng dẫn về trang trí, khánh tiết đảm bảo tính trang nghiêm, trang trọng; không phô trương, hình thức, lãng phí. Việc xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 được hầu hết cấp ủy thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao; nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được, chưa được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; căn cứ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng của đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn của chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 - 2025 thiết thực, khả thi. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 được các cấp ủy chi bộ lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp và trình đảng ủy cơ sở xem xét phê duyệt trước khi tiến hành đại hội; đồng thời, tiếp tục lấy ý kiến đóng góp tại đại hội. Đại hội được tiến hành đúng nội dung, chương trình; Chủ tịch đại hội điều hành đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan. Các đảng viên tham gia có trách nhiệm, thẳng thắn, nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, sát với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đại hội đã bám sát Nghị quyết của đảng ủy cơ sở, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025 thiết thực, chất lượng.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy chi bộ chưa quan tâm đúng mức trong việc chuẩn bị báo cáo tổng kết trình đại hội, dẫn đến nội dung báo cáo chưa sâu, đánh giá chưa sát với kết quả thực hiện, chưa phản ánh hết những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng một số chỉ tiêu phấn đấu chưa sát với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị…

Qua tổng kết, đánh giá công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các đảng ủy cơ sở đối với các chi bộ từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc đại hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp. Nắm chắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, phát sinh. Coi trọng công tác đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi đại hội đại trà.

Hai là, trong quá tình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các đảng ủy cơ sở cần chỉ đạo toàn diện các nội dung của đại hội, từ việc xây dựng kế hoạch, các báo cáo, tài liệu trình đại hội, đến công tác phục vụ, tổ chức đại hội; không chú trọng một nội dung nào đó mà xem nhẹ những nội dung khác. Đề cao ý thức trách nhiệm của đảng viên dự đại hội trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo, nghị quyết của đại hội.

Ba là, coi trọng công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy định. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối