Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công tác tổ chức

Kết quả và giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/8/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 05, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh đã phát triển cả về số lượng và chất lượng và đạt được những kết quả đáng khích lệ

Tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

Trong các quy định của Đảng và Nhà nước đã được ban hành luôn xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đề xuất nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật, đó là: Người đứng đầu trực tiếp đánh giá cấp phó và cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý hành chính của mình và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại.

Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Ngày 02/01/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Theo đó, quy định rõ trách nhiệm của đảng viên đang công tác và của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú, nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác, nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú.

Trang
8
Showing 71 - 76 of 76 results.