Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hướng dẫn giá trị sử dụng giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị cấp trước ngày 09/7/2021

Thực hiện Kết luận số 09-KL/TW, ngày 09/7/2021 của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, ngày 13/8/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 1474-CV/BTCTW, hướng dẫn về việc xác định giá trị sử dụng giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị cấp trước ngày 09/7/2021, cụ thể:

Từ ngày 09/7/2021, dừng việc xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện  Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 09/7/2021 được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng, chuyển ngạch và thực hiện công tác cán bộ, gồm: (1) Giấy xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cấp; (2) Giấy xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị do trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp; (3) Giấy xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị được cấp bởi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các học viện của Bộ quốc phòng (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân) và các học viện của Bộ Công an (Học viện Chính trị công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân) được giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 09/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương. Học viện Báo chí và tuyên truyền cấp trước ngày 01/6/2016 đúng đối tượng (khi nhập học là cán bộ, đảng viên, giữ chức vụ hoặc được quy hoạch: trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; cấp ủy viên cấp huyện; trưởng phòng của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thành phố và tương đương trở lên; phó phòng của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên) và được cấp có thẩm quyền cử đi học.

          Hải Yến - Ban tổ chức ĐUK