Thứ sáu, 02/06/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Kết qủa công tác phát triển đảng viên năm 2022 và một số giải pháp thực hiện hiệu quả trong năm 2023

Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chi bộ. Nhận thức được điều đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực. Theo đó, năm 2022, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã kết nạp 138 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 11,5% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022. Trong đó, nữ 68 đồng chí, chiếm 49%; dân tộc thiểu số 04 đồng chí, chiếm 3%; đoàn viên thanh niên 83 đồng chí, chiếm 60%. Về trình độ, đại học 115 đồng chí, chiếm 83%; trung cấp 01 đồng chí và 12/12, 01 đồng chí. Kết quả trên cũng cho thấy, các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác tạo nguồn, kết nạp Đảng của Đảng ủy Khối hiện nay đang từng bước phát huy hiệu quả.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm túc những quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy đảng cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho quần chúng ưu tú, học sinh, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp; nêu cao tinh thần tự giác, thi đua học tập, lao động sản xuất, tham gia các phong trào do cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp phát động, từ đó phát hiện những người tiêu biểu, gương mẫu để xem xét kết nạp.

Hai là, quan tâm xây dựng tổ chức và phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác phát triển đảng viên theo hướng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp; thiết thực, phong phú và có sức hấp dẫn, lan tỏa, thu hút quần chúng, qua đó phát hiện tiềm năng, nhân tố tốt để giới thiệu cho Đảng.

Ba, cấp ủy các TCCS đảng ở các đơn vị doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị Quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông “Về tăng cường công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025”; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên ở đơn vị mình, kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết nạp quần chúng ưu tú, công nhân, người lao động vào Đảng.

Tư là, công tác phát triển đảng viên cần được coi trọng về chất lượng, không chạy theo số lượng, chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, quy trình kết nạp đảng; gắn công tác kết nạp đảng viên với xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên.

Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối