Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 

Năm 2020, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đắk Nông đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ. Toàn Ngành đã chủ động, tập trung tham mưu các nội dung chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo tinh thần Chỉ thị 35 và các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tham mưu bố trí sắp xếp, kiện toàn các chức danh chủ chốt sau đại hội các cấp gắn với công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với việc xây dựng vị trí việc làm; tăng cường xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm; gắn với tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch, sát với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương. Công tác chính sách cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời; nhất là việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và chăm sóc sức khỏe cán bộ. Kịp thời rà soát, kết luận đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến BVCTNB phục vụ cho công tác đại hội, quy hoạch, công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên; tham mưu ban hành các Quy định về công tác cán bộ; tham mưu sơ, tổng kết và tham gia góp ý nhiều văn bản của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá tốt. Tiếp tục triển khai tổ chức, hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh... Kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời đã chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng đạt hiệu quả, góp phần từng bước hoàn thành Chương trình công tác năm 2020 của đơn vị và của Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế. Một số nội dung hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là đối với nhân sự lần đầu tham gia chưa thật sự rõ, dẫn đến lúng túng trong quá trình tham mưu thực hiện. Cơ cấu về tỷ lệ cán bộ nữ, tỷ lệ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 chưa đạt yêu cầu; một số văn bản quy định của Đảng và Nhà nước có những nội dung chưa thống nhất nên trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện liên quan đối với công tác tổ chức cán bộ còn gặp khó khăn. Công tác phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác cải cách hành chính trong Đảng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng còn bất cập, hạn chế;...

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, năm 2021, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục tham mưu triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII và các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp tục tham mưu triển khai nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền và thực hiện kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Nghiêm cấm việc chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, vô tư, nhất là phải tỉnh táo, tinh tường...; tuyệt đối giữ nguyên tắc, quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân có liên quan; chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ bộ phận, cơ quan tham mưu.

2. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu giới thiệu nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục tham mưu sắp xếp, bố trí, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng Đề án về tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035. Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031; đồng thời, phê duyệt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

3. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch và các đề án tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18,19 và 26 của Trung ương. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập; kiên quyết cắt giảm các tổ chức trung gian; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành và cải cách hành chính. Kịp thời làm công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tham mưu sơ kết 01 năm việc thực hiện Đề án nhất thể hóa chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong. Sơ kết việc thực hiện một số mô hình thí điểm khác theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đang triển khai thực hiện tại tỉnh: Mô hình thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện; Mô hình thí điểm chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; Hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Mô hình tổ chức lại văn phòng cấp uỷ để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh; Mô hình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp tỉnh; Mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Xây dựng Đề án và tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức lên hạng II năm 2021. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; người đang giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước thành công chức cấp huyện và tương đương trở lên.

Tham mưu sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 12/8/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Rà soát, sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo các tiêu chí theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nếu có).

4. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên bảo đảm về số lượng và chất lượng.

Tham mưu tổng kết thực hiện Đề án "Củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014-2021" ban hành kèm theo Quyết định số 1277-QĐ/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham mưu xây dựng Chương trình Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu.

5. Tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng nhằm bảo vệ đường lối và nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức, cán bộ, đảng viên.

6. Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn của tỉnh năm 2021.

7. Chú trọng tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới và thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền, cảnh giác, chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đẩy mạnh việc phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”,lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

8. Tiếp tục xây dựng Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng gương mẫu, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức; xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”; từng cán bộ, công chức phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tránh xa chủ nghĩa cá nhân với phương châm 3 không trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong tham mưu thực hiện công tác cán bộ phải bảo đảm dân chủ, vô tư, khách quan. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.  Biểu dương, khen thưởng, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích công tác, tham mưu xử lý có hiệu quả những công việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra sai sót và lộ, lọt thông tin bí mật, nhất là trong công tác cán bộ.

Nguyễn Vương Duy Tân - Ban Tổ chức Tỉnh ủy