user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-acf64a729f17117669e969ee1dc8e059\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-acf64a729f17117669e969ee1dc8e059\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-acf64a729f17117669e969ee1dc8e059\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:26:\"/?q=tin-tuc/21/2771&page=6\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1544448865, expire = 1544470465, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-acf64a729f17117669e969ee1dc8e059' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Phản bác luận điệu “đa nguyên chính trị” của các thế lực cơ hội chính trị

Đảng Cộng sản Việt Nam được vũ trang bằng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với định hướng mục tiêu chính trị xuyên suốt “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, Đảng luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân làm nên những kỳ tích mang tầm vóc thời đại trong cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

88 năm qua Đảng ta đã viết lên những trang sử vẻ vang: Cách mạng Tháng Tám thành công (1945), chiến thắng chống thực dân Pháp (1954) và đế quốc Mỹ (1975). Nhân dân ta từ thân phận nô lệ phong kiến - thực dân, bước lên địa vị người làm chủ nước nhà, làm chủ cuộc sống trong môi trường hòa bình, ổn định và phát triển. Đặc biệt, hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt và có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục phát triển. Đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1996); vượt qua khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực (1997 - 1998); khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, uy tín ViệtNamtrên trường quốc tế được nâng lên. Nhân dân ta phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên xây dựng CNXH. Có thể nói, Đảng ta, nhân dân, đất nước ta đang đi đúng con đường đã chọn. Thành quả hơn 80 năm xây dựng và đi theo con đường XHCN là không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng một số  hạn chế, khuyết điểm trong thực tiễn xây dựng XHCN; công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta; chúng hô hào, kích động, xúi dục cái gọi là “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu đạt được của đất nước ta trong công cuộc xây dựng CNXH. Các thế lực cơ hội chính trị vẽ ra một viễn cảnh tự do dân chủ, mang tính hư vô - phi thực tiễn, đi đôi với nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản và Nhà nước pháp quyền XHCN ViệtNam. Chúng lợi dụng nhiều kênh thông tin để xuyên tạc, tuyên truyền phát tán những thông tin hoàn toàn sai trái, bịa đặt, thù địch, chống phá ta quyết liệt cả về tính chất và quy mô trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đã có một số người tự xưng là đại diện cho dân chủ để kiến nghị thực hiện “công cuộc đổi mới hai”; hoặc “nhóm 72” đưa ra kiến nghị “một bản hiến pháp mới” mà nội dung chủ yếu là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền cách mạng, vv…

Mục đích của các thế lực cơ hội chính trị nhằm kích động đa nguyên, đa đảng, chứ không phải là vì dân, vì nước nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn thâm độc là tuyên truyền tư tưởng dân chủ vô chính phủ, thủ tiêu và loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, làm chệch hướng con đường XHCN ở nước ta, chệch hướng nhận thức, dẫn đến nghi ngờ, tiến đến tán dương cho quan điểm ấy và cuối cùng từ “diễn biến” đến “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thực hiện ý đồ cá nhân, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc ta.

Phản bác lại thủ đoạn của các thế lực cơ hội chính trị là cuộc đấu tranh giai cấp đầy căng go, phức tạp trên lĩnh vực tư tưởng ở thời kỳ mới. Bài học về đa nguyên, đa đảng ở Liên Xô, Đông Âu vào những năm 90 của thế kỷ 20 vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta. Đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá CNXH, trên lĩnh vực tư tưởng là vấn đề cấp bách, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn hiện nay. Từ thực tiễn cách mạng hơn 80 năm qua dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng, chúng ta tin tưởng công cuộc đổi mới trên con đường xây dựng CNXH do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là nhất quán, đúng đắn, nhất định sẽ thành công - biến lý tưởng và mục tiêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thành hiện thực.

Đoàn Văn Kỳ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy