user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1227\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-4c32728c746fbe7105a0060508b9edad\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-4c32728c746fbe7105a0060508b9edad\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-4c32728c746fbe7105a0060508b9edad\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2983\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1563856828, expire = 1563878428, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-4c32728c746fbe7105a0060508b9edad' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Trách nhiệm của đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng nơi cư trú

Xác định thực hiện việc giới thiệu đảng viên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú có một ý nghĩa rất quan trọng, là chủ trương đúng đắn, phù hợp; có tác dụng tích cực trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa VIII. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (gọi tắt là Quy định 76), đến nay, số đảng viên đã được giới thiệu trên địa bàn tỉnh đạt 97,63% trong tổng số thuộc đối tượng thực hiện Quy định 76.

Theo đó, các cấp ủy đảng tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã làm tốt việc hướng dẫn, chỉ đạo đảng viên của mình tham gia các hoạt động tại nơi cư trú như: Cấp giấy giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú, ghi rõ chức danh, nhiệm vụ của từng đảng viên; hàng năm yêu cầu các đảng viên lấy nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú, lấy đó làm căn cứ bình xét, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên.

Chi ủy, chi bộ đảng tại các khu dân cư cũng đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình qua việc thực hiện tốt việc tiếp nhận, lập danh sách theo dõi, quản lý đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định (định kỳ một năm 2 lần). Theo ghi nhận tại một số chi ủy, chi bộ tại các khu dân cư đều có đánh giá: thực hiện Quy định 76, mỗi đảng viên dù đang công tác ở đâu, giữ cương vị nào, khi về với gia đình, địa phương cũng thể hiện được trách nhiệm của mình tham gia đóng góp ý kiến cho sự phát triển của địa phương. Chi ủy, chi bộ có thêm những đồng chí có chuyên môn, trình độ và có nhiều điều kiện khác để tham gia đóng góp ý kiến xác đáng, có chất lượng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể và phong trào tại địa phương.

Đảng viên được giới thiệu, tiếp nhận theo Quy định số 76-QĐ/TW đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tích cực tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; có mối quan hệ gần gũi với Nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác xã hội ở nơi cư trú, các quy định của xóm, tổ dân cư, dân phố; tham gia các hoạt động ở khu dân cư, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, tạo sự gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân, giúp đảng viên 76 nắm bắt được tình hình ở khu dân cư, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Kết quả, hằng năm, có 99,05% đảng viên 76 được chi ủy, chi bộ nơi cư trú nhận xét thực hiện tốt nhiệm vụ tại nơi cư trú.       

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Nông về kết quả thực hiện Quy định 76 vẫn còn số ít cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác chưa rà soát kỹ đối tượng thực hiện quy định 76 nên số đảng viên chưa được giới thiệu (còn 2,37% trong tổng số 12.411 đảng viên) thực hiện theo quy định 76; tại một số địa phương, việc thực hiện Quy định 76 vẫn còn biểu hiện hình thức, thiếu thực chất. Còn một bộ phận đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 76 chưa tự giác tham gia các hoạt động tại cơ sở, thường chỉ có mặt vào các buổi sinh hoạt và đóng đầy đủ các khoản đóng góp với địa phương mà không tham gia phát biểu, góp ý xây dựng địa phương. Việc phối hợp giữa cấp ủy quản lý đảng viên và cấp ủy khu dân cư chưa chặt chẽ nên xảy ra tình trạng thông tin chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, nhận xét, đánh giá đảng viên của một số cấp ủy, chi bộ còn có biểu hiện nể nang.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh sâu, rộng, có nề nếp; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy xã, phường, thị trấn trong tổ chức thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW. Cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên cư trú thực hiện đúng quy định về giới thiệu, tiếp nhận, tổ chức sinh hoạt đối với đảng viên 76. Cá nhân đảng viên 76 phải nhận thức đúng đắn, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng đối với chi ủy, chi bộ và đảng ủy cơ sở về công tác xây dựng Đảng, xây dựng thôn, tổ dân phố và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tiến Dũng - Trường Chính trị tỉnh