user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-afce586e94533d70da85a89bbc07874b\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-afce586e94533d70da85a89bbc07874b\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-afce586e94533d70da85a89bbc07874b\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/2987\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580237946, expire = 1580259546, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-afce586e94533d70da85a89bbc07874b' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng

Trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ do cấp ủy giao; tích cực, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; chủ động lựa chọn kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, các vụ việc nổi cộm dư luận quan tâm, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra, kết luận và xem xét, thi hành kỷ luật nhiều đảng viên, cán bộ lãnh đạo, tổ chức đảng có sai phạm.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, nội dung kiểm tra, giám sát đúng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo đó, 6 tháng qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.078 đảng viên, 95 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 88 đảng viên, 42 tổ chức đảng.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng: Uỷ ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã kiểm tra 69 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, 6 tổ chức đảng cấp dưới; 50 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 23 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát 16 đảng viên, 39 tổ chức đảng. Tiếp nhận 156 đơn tố cáo, phản ánh. Kiểm tra thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh với 3 tổ chức đảng;  kiểm tra 32 tổ chức đảng và 283 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp: Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 103 đảng viên (giảm 26 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018). Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc và thẩm quyền theo quy định của Đảng có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, do đó không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật đảng.

Về công tác xây dựng ngành: Ủy ban kiểm tra các cấp cơ bản đã củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng nâng cao hơn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được sắp xếp theo Đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 1049/QĐ/TU, ngày 14/11/2018 về phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời thông tin kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo được sự đồng tình, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng tốt công tác dư luận xã hội đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Như vậy, có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của cấp ủy giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát còn tồn tại một số hạn chế như một số ủy ban kiểm tra chưa thực hiện tốt công tác tham mưu; công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; một số cán bộ kiểm tra ở cơ sở giảm sút ý chí chiến đấu...

Do đó, trong 6 tháng cuối năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện việc tham mưu cấp ủy tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng mà trọng tâm là kiểm tra Đảng và đảng viên; chủ động, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan tới cán bộ, đảng viên; tăng cường tuyên truyền kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra năm 2020.

Trường Hà - UBKT Tỉnh ủy