user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-0921bacc80a498a8849fa87318d2e0bd\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-0921bacc80a498a8849fa87318d2e0bd\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-0921bacc80a498a8849fa87318d2e0bd\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/24/2710\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1544448704, expire = 1544470304, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-0921bacc80a498a8849fa87318d2e0bd' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh từng bước đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục từng bước được Đoàn khối các cơ quan tỉnh đổi mới về nội dung và phương thức, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, văn hoá góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin, tinh thần yêu nước trong đoàn viên, thanh niên

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Các cấp bộ Đoàn trong Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, đa dạng, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên trong tình hình hiện nay như: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền tập trung, tuyên truyền trực quan, tổ chức các hội thi, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề và phổ biến rộng rãi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn và chính sách pháp luật của Nhà nước trên Website Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đồng thời; bên cạnh đó các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Các TCCS đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện quan trọng của cơ quan, đơn vị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, như đợt sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”,... qua đó góp phần giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Công tác giáo dục truyền thống được Đoàn Khối tổ chức thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh. Nét mới là mỗi đợt sinh hoạt truyền thống đều có chủ đề, chủ điểm, chuyển tải được những thông điệp của Đoàn tới đông đảo đoàn viên, thanh niên, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Nhiều chương trình hoạt động do các cấp bộ Đoàn tổ chức đã có sức lan tỏa sâu rộng, được đoàn viên, thanh niên và xã hội ghi nhận và đánh giá cao.với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như mít tinh kỷ niệm, chương trình nghệ thuật, Tọa đàm, gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, hội trại, Lễ tuyên dương, hội diễn văn nghệ, thi tìm hiểu, hoạt động “Về nguồn”,… với hàng chục hoạt động đa dạng phong phú về nội dung, đổi mới về hình thức. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” được phối hợp tổ chức hằng năm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2012 - 2017 nhằm thông qua các hoạt động để xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp trong Khối các cơ quan tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cũng đã được Đoàn Khối chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, thiết thực như: Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh học tập và làm theo lời Bác”, trong đó lấy “làm theo lời Bác” làm trọng tâm, gắn với cuộc vận động “5 xây - 5 chống”. Nhiều nội dung hoạt động tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác được triển khai phong phú nhằm giáo dục thanh niên học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuẩn mực đạo đức, đồng thời định hướng những giá trị mới. Bên cạnh đó, đã tổ chức được nhiều hoạt động tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc làm theo lời Bác, cụ thể như: năm 2015, tổ  chức Lễ tuyên dương 10 tập thể và 25 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2014. Việc học tập và làm theo lời Bác đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, như mô hình Heo tiết kiệm, làm việc thiện”, “Thùng tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Nuôi heo đất” được nhiều đơn vị sử dụng nguồn tiết kiệm để triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như xây dựng nhà nhân ái, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và các đối tuợng yếu thế trong xã hội, tiêu biểu các mô hình này như các đơn vị: Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Không những chú trọng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được các cấp bộ Đoàn trong Khối chú trọng, cụ thể như tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, pháp luật về hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ, chăm sóc trẻ em,… góp phần xây dựng ý thức công dân, chấp hành pháp luật trong thanh niên. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý các văn bản dự thảo pháp luật liên quan đến thanh niên. “Ngày pháp luật” được các cấp bộ đoàn duy trì tổ chức. Hoạt động tuyên truyền, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được các TCCS Đoàn đầu tư tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú, điển hìnhnhư: Tổ chức diễn đàn Cử tri trẻ với bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xác định tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phải nhạy bén, xung kích trong thông tin, tuyên truyền nên Đoàn Khối các cơ quan tỉnh triển khai kết nối tổ chức cơ sở đoàn trên Website Đảng bộ Khối, góp phần tích cực thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Trang thông tin Facebook Đoàn Khối các cơ quan tỉnh được lập và sau gần 02 năm đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Đến nay, Facebook Đoàn Khối các cơ quan tỉnh là địa chỉ đáng tin cậy cho tuổi trẻ Đoàn Khối tham gia tìm hiểu, học tập, nghiên cứu các nội dung liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Có thể nói, việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền đã tạo ra nét tích cực trong truyền tải thông tin tuyên truyền và được nhân rộng trong toàn Đoàn.

Trong những năm tới, xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên, để làm sao công tác tuyên truyền, giáo dục luôn đi trước một bước./.

Anh Biên - UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh