user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-2bca7dcf098577fe06205e56e762618e\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-2bca7dcf098577fe06205e56e762618e\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-2bca7dcf098577fe06205e56e762618e\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/3/2766\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542730492, expire = 1542752092, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-2bca7dcf098577fe06205e56e762618e' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tuyên giáo

Hai tiếng “Đảng ta” !

Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam, với hành trang 88 năm song hành cùng với cách mạng Việt Nam, với những đường lối đúng đắn, phù hợp với mỗi hoàn cảnh lịch sử khác nhau, đã đưa cách mạng Việt Nam đến những thắng lợi mang tính chất chiến lược, tạo bước ngoặt to lớn đối với vận mệnh nước nhà. Để rồi, từ trong những đêm trường nô lệ, nhân dân ta đã tiến lên giành độc lập dân tộc, thu non sông về một mối, xây dựng đất nước ngày càng ấm no, giàu mạnh, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc tiên phong trong thời đại mới. Đảng ta - luôn là hai tiếng thân thương và tha thiết trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Đảng ta vĩ đại - vì Đảng tiêu biểu cho sức mạnh trí tuệ của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại. Ngay từ khi thành lập, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của sự kết hợp ba yếu tố: Chủ nghĩa Mác - Lênin; phong trào công nhân; phong trào yêu nước Việt Nam, đó chính là nét riêng, độc đáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều mà không có ở bất kỳ một Đảng nào khác trên thế giới. V.I Lênin nói rằng, đảng cộng sản là trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại. Chủ tich Hồ Chí Minh khẳng định, đảng cộng sản là đạo đức, là văn minh. Đó chính là bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của Đảng và cũng là cuội nguồn làm nên sức mạnh của Đảng ta suốt 88 năm qua. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn đứng vững trên lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, coi đó là điểm xuất phát, là mục tiêu của mọi đường lối, chính sách của Đảng. Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác.

Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy rằng, từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn trùng thử thách, dù con đường đi quanh co, phức tạp, đã phát triển đi lên không một thế lực nào ngăn cản nổi. Bởi vậy, cho nên “việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”[1]. Do đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đấu tranh giành thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945 khi Đảng mới chỉ 15 tuổi, với sự kết hợp đúng đắn đường lối đấu tranh chống đế quốc và chống phong kiến, thắng lợi ấy đã đưa nhân dân ta từ thân phận một dân tộc nô lệ bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhà nước ta trở thành nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á. Và cách mạng Tháng Tám năm 1945 được coi là một trong ba cuộc cách mạng lớn và ảnh hưởng nhất ở thế kỷ XX (cùng với cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc năm 1949 và cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi năm 1960  “Năm châu Phi ”).

Và nếu như, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đưa đến thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với một Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” được ví như là “cái mốc chói lọi bằng vàng”, giáng đòn quyết định, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Thì thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ với bản hùng ca toàn thắng mùa Xuân năm 1975 lại là thắng lợi của ý chí và trí tuệ Việt Nam, của sự đoàn kết, thống nhất dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, của sự kết hợp đúng đắn đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc với cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, kết thúc vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta.

Sau ngày độc lập, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện kinh tế khó khăn, cùng với hậu quả của hai cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới Tây Nam và phía Bắc. Bởi vậy, những thành tựu nhân dân ta đạt được giai đoạn 1975 - 1985 là không thể phủ nhận. Đảng ta đã cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng đường lối, xác định mục tiêu và phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do đó, Đại hôi VI của Đảng là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của dân tộc ta. Mặc dù, với những biến cố bên ngoài hết sức phức tạp nhưng do có đường lối đổi mới đúng đắn, có tính nguyên tắc của Đảng, nhờ có tinh thần yêu nước cách mạng và sự phấn đấu kiên cường của nhân dân, công cuộc đổi mới đã thu được những thắng lợi quan trọng.

Trong quá trình xây dựng Đảng và lãnh đạo cách mạng của Đảng, nhất là lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, như các văn kiện của Đảng đã chỉ ra, Đảng ta không chỉ có những ưu điểm và thành tựu mà cũng có những khuyết điểm và yếu kém. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình và thẳng thắn đấu tranh để khắc phục yếu kém, sửa chữa sai lầm trong hoạt động lãnh đạo của mình. Cuộc sửa sai sau cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức (1956) cũng như việc tự phê bình của Đảng tại Đại hội VI (1986) với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, cùng với sự mạnh mẽ, quyết liệt của toàn Đảng trong cuộc vận động xây dựng và chính đốn Đảng hiện nay từ Nghị quyết Trung ương IV khóa XI đến Nghị quyết Trung ương IV khóa XII là những minh chứng cho điều đó.

Hơn 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục đạt được những kỳ tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta vượt ngưỡng cửa của nước nghèo và kém phát triển, kinh tế hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, các mặt văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đều có những chuyển biến tốt… Với vị thế của Việt Nam hôm nay, toàn dân ta ngày càng thêm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là sức mạnh củng cố thêm niềm tin, lòng quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng : cội nguồn thành công của công cuộc giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước ta là nhờ sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc của 88 năm xây dựng và phát triển, nhưng chúng ta cũng không ngủ quên trong chiến thắng. Chúng ta hiểu rằng, con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay vẫn không hề bằng phẳng, mặc dù công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta những năm qua tuy giành được những thắng lợi, nhưng nền kinh tế nước ta hiện nay còn nhiều khó khăn, các vấn đề xã hội vẫn còn gay gắt; cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới tiếp tục gây tác động xấu đối với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nước ta; vấn đề chủ quyền quốc gia, biên giới, hải đảo đang là vấn đề nóng hơn bao giờ hết. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bên cạnh những mặt tiến bộ, tích cực thì vẫn còn nhiều biểu hiện tiêu cực, tình trạng tham nhũng, quan liêu trong bộ máy, cơ quan, cán bộ nhà nước làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, như Văn kiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI đã chỉ ra “những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất và hợp tác của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta những năm sắp tới một lần nữa đòi hỏi, thách thức bản lĩnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta, trước những khó khăn, phải giỏi tay lái, vững tay chèo, đưa nước ta thoát khỏi những nước có thu nhập trung bình thấp, vươn lên thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Muốn vậy, cần phải xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về tổ chức, thật sự trí tuệ, đạo đức và văn minh. Lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Muốn vậy, Đảng phải tiếp tục kiên định và nhất quán đường lối lãnh đạo, đường lối ấy chính là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam kể từ khi ra đời cho đến nay, đó là:

Một là, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động, đồng thời, không ngừng bổ sung, phát triển lý luận bằng những kết luận mới được rút ra từ thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam để đề ra đường lối thích hợp cho thời kỳ mới. Thực tiễn cách mạng sinh động sau khi Đảng ra đời đã khẳng định rằng: mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là vấn đề mang tính nguyên tắc của cách mạng Việt Nam trong quá trình vận động và phát triển. Muốn tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có độc lập dân tộc. Mục tiêu độc lập dân tộc được đặt ra và giải quyết trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, thông qua đội tiên phong của giai cấp công nhân là Đảng Cộng sản Việt Nam đã thức tỉnh, lôi cuốn cả dân tộc Việt Nam làm nên những thắng lợi to lớn, mang tính chất quyết định cho cách mạng Việt Nam.

Hai là, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh làm chủ đất nước của nhân dân. Đảng ta đã nhận thức sâu sắc rằng  Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân”[2]Chính vì vây, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, tạo nên sức mạnh to lớn, trở thành động lực phát triển của dân tộc qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Do đó, phải “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo[3]. Kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân, coi đó là đường lối chiến lược cơ bản, lâu dài, là nguồn sức mạnh và động lực to lớn trong sự nghiệp giải phóng giành độc lập dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Ba làđoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Từ khi ra đời cho đến nay, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại là quan điểm nhất quán của Đảng, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam, là yếu tố hợp thành sức mạnh tổng hợp của cách mạng. Mà trước hết là đoàn kết trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và đoàn kết trong đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Muốn phát huy được sức mạnh của thời đại trước hết phải dựa trên nguyên tắc giữ vững độc lập tự chủ và sáng tạo, dựa vào sức mình là chính. Kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, giữ vững bản sắc, truyền thống của dân tộc đồng thời tiếp thu những tinh hoa trí tuệ, những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của nhân loại trên cơ sở đoàn kết, hợp tác và cũng phát triển. Nếu như đi qua hai cuộc kháng chiến, đoàn kết quốc tế , đặc biệt là khối các nước xã hội chủ nghĩa đã giúp Việt Nam tạo nên những thắng lợi to lớn, giành được độc lập, hòa bình thì trong giai đoạn hiện nay, với những diễn biến phức tạp, đặc biệt là vấn đề biển Đông, thì việc nhất quán chính sách hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các nước láng giềng, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng thương lượng hòa bình là vấn đề cốt lõi trong mối quan hệ quốc tế. Trên  quan điểm các nước tôn trọng độc lập chủ quyền và thống nhất và toàn vẹn  lãnh thổ của nhau, Việt Nam sẵn sàng đàm phán, có lý có tình, tôn trọng sự thật, đề cao lẽ phải, như Hồ Chí Minh đã khẳng định, để giải quyết các bất đồng về chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, quyền chủ quyền và cùng nhau chia sẻ nguồn lợi một cách chính đáng trên Biển Đông.

Bốn là, Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngay khi chuẩn bị thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : Cách mạng trước hết phải có Đảng, Đảng có vững cách mạng mới thành công. Do đó, với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt cách mạng Việt Nam từ năm 1930 cho đến nay. Cương lĩnh ấy từng bước được phát triển, cụ thể hóa, đáp ứng những nhiệm vụ, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử nhất định, đưa dân tộc Việt Nam hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và vững bước quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, phù hợp với thực tiền cách mạng Việt nam và xu thế phát triển của thời đại. Với vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu thể hiện ở đường lối và bản lĩnh chính trị đúng đắn của Đảng cũng như của từng cán bộ, đảng viên, đó là kiên định con đường cách mạng, không bi quan, giao động trước những khó khăn, thử thách, vững niềm tin vào lý tưởng cách mạng, vào con đường xã hội chủ nghĩa. Do đó, việc “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”[4] để tiếp tục xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh là điều cần thiết. Bản lĩnh chính trị còn thể hiện ở sự dũng cảm thừa nhận sai lầm và quyết tâm sửa chữa vì lợi ích của nhân dân, đó còn là tinh thần đấu tranh bảo vệ chế độ, phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, ở quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối, nhất là những thời điểm khó khăn nhất của cách mạng.

Là một Đảng chiến đấu cách mạng, Đảng ta không chỉ có đường lối chính trị đúng, mà còn thể hiện ở sức mạnh tổ chức của Đảng. Do vậy, xây dựng hệ thống tổ chức Đảng vững mạnh về mọi mặt từ trung ương đến cơ sở, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, củng cố tổ chức, tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng là những vấn đề có ý nghĩa quyết định để củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Quan điểm “xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”[5] chính là điểm nhấn định hướng mục tiêu công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay. Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng và sức mạnh nội sinh của cách mạng. Bảo đảm cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng là vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nó quyết định sức sống, sức chiến đấu của, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay. 

Phấn đấu hết mình để nhân dân ta giữ trọn niềm tin đối với Đảng, nhận thức sâu sắc rằng, phía trước còn không ít những thách thức, gian nan bởi những yếu kém vốn có của một nền kinh tế đang chuyển đổi ; bởi những tiêu cực xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi ; bởi những âm mưu “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…Song, trong hành trang của dân tộc bước vào thời kỳ mới - thời kỳ toàn Đảng, toàn dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, với một Đảng có bề dày truyền thống và bản lĩnh cách mạng kiên cường, với tất cả những gì toàn Đảng, toàn dân ta đã tạo dựng 88 năm qua là cơ sở quan trọng, bồi đắp niềm tin, cổ vũ toàn thể dân tộc ta vững bước tiến lên, vững bước đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai các nước trên thế giới trong nhịp khẩn trương của thời đại./.

Cẩm Trang - Trường Chính trị tỉnh
[1] Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp, NXB Sự thật 1987.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002,t.10, tr197.

[3] Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng.

[4]  Nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam

[5]  Mục tiêu của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng