user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-2b236d3596dbb0cedc809bdaf4457053\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-2b236d3596dbb0cedc809bdaf4457053\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-2b236d3596dbb0cedc809bdaf4457053\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2694\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542726131, expire = 1542747731, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-2b236d3596dbb0cedc809bdaf4457053' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với công tác phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm

Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện. Việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết diễn ra theo đúng kế hoạch, Đảng ủy Khối tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối; chỉ đạo các TCCS đảng tổ chức quán triệt (bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ quan, đơn vị mình và tổ chức viết bài thu hoạch cá nhân về quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Việc quán triệt Nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được phổ biến, quán triệt nội dung nghị quyết. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của các quan điểm, yêu cầu, mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết cụ thể, các nội dung đều gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối tổ chức thực hiện kiểm điểm tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016, cơ bản đảm bảo về nội dung và tiến độ đề ra. Chỉ đạo các TCCS đảng triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng ký nội dung cam kết, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2017. Kết quả kiểm điểm thể hiện một phần ở kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2016. Theo đó, trong năm 2016, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 70,69% (trong đó, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu là 25,86%), hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 25,86% và có 3,45% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Tổng số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13,44%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 84,69%; 1,55% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 0,15% đảng viên vi phạm tư cách.

Trong năm 2017, Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với phân loại tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành giải quyết, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI (nếu có). Chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đánh giá kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 55- QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.

                             Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh