hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc thiết bị đo lường ampe kìm máy đo điện trở đất máy đo tốc độ vòng quay đồng hồ đo điện máy đo độ rung máy đo quang phổ cần xiết lực đồng hồ so thước cặp máy đo biên dạng máy đo độ cứng thước dây đồng hồ đo nhiệt độ máy đo cường độ ánh sáng máy đo độ ồn máy đo khí máy đo tốc độ gió máy đo độ đục kính hiển vi lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ cân điện tử motor giảm tốc máy cnc thước đo chiều cao

 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2949 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3019 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3001 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2953 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2947 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2941 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2930 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2912 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2906 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2784 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2738 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3055 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2760 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2641 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3060 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3057 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3053 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2990 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2984 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2972 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3058 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3052 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3046 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2999 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2998 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 2997 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3061 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3059 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3056 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3051 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3049 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3047 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3045 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3044 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3040 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3033 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1035 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1182 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 1258 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 811 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 809 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 722 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 708 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 707 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 706 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 3 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 993 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: Table 'dukccq.upload' doesn't exist query: SELECT * FROM files f INNER JOIN upload r ON f.fid = r.fid WHERE r.vid = 23 ORDER BY r.weight, f.fid in C:\AppServ\www\projects\dukccq\modules\upload\upload.module on line 561.
 • user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4822\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-0d3b51c8687e22c7736d9507977110d0\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-0d3b51c8687e22c7736d9507977110d0\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-0d3b51c8687e22c7736d9507977110d0\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/4/2948\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1537751503, expire = 1537773103, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-0d3b51c8687e22c7736d9507977110d0' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác tổ chức

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 14/02/2008 về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; đồng thời ngày 08/5/2008, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng Chương trình hành động số 26-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc tỉnh triển khai thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các ban đảng của Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy. Các Đảng bộ trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ chức quán triệt đến đảng viên của chi bộ. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, Đảng bộ tỉnh Đăk Nông đã thu được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác: Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy, của cấp ủy cấp trên; kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa và chỉ đạo, hướng dẫn cho cấp ủy các cơ sở đảng thực hiện. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy cấp trên; thực hiện có kết quả về nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy đảng đã coi trọng việc vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của cấp ủy cấp trên; ban hành các nghị quyết hằng tháng và nghị quyết chuyên đề; đồng thời, có chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện một cách đồng bộ. Kết hợp với phân công cấp ủy và đảng viên phù hợp với năng lực, sở trường nhằm giúp cấp ủy và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đã được đổi mới, chất lượng sinh hoạt đảng không ngừng được nâng lên; công tác củng cố và kiện toàn tổ chức đảng có nhiều chuyển biến, đã thành lập 01 đảng bộ cấp trên cơ sở (tăng từ 12 lên 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh); tổ chức cơ sở đảng tăng 13 đơn vị so với năm 2008; chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tăng 886 chi bộ; 100% thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện, đem lại kết quả tích cực; dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn. Các cấp ủy đã coi trọng việc xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hàng năm; duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa thường trực cấp ủy với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, gắn với việc xây dựng chương trình rèn luyện cấp ủy, đảng viên kết hợp với công tác xét thi đua khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Kết quả kiểm điểm, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm đã đi vào nền nếp và ngày càng được đánh giá đúng chất lượng hơn.

Phần lớn cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác; kiên định lập trường giai cấp công nhân, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện vai trò tiền phong gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao; có quan hệ mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở được chăm lo. Nhiều cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, năng lực tốt, từng bước thích nghi với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo; chú trọng nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên được kết nạp năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 14.576 đảng viên; trong đó, nữ 5.681 đ/c; dân tộc thiểu số 2.171 đ/c; trong các tôn giáo 538 đ/c; đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh 9.785  đ/c.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục, đó là: Một số cấp uỷ cơ sở chưa thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Ðảng; chưa dành nhiều thời gian, công sức thỏa đáng để tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cá biệt có cấp ủy đảng chưa nhận thức và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở có lúc chưa được chú trọng; tính định hướng, tính chiến đấu và tính giáo dục, thuyết phục chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên còn hạn chế, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở (phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khiếu kiện đông người...). Một số cấp ủy cấp trên cơ sở thiếu sâu sát, chưa tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo đối với cơ sở, công tác kiểm tra thiếu thường xuyên, chưa thành nền nếp.

Vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Ðảng, chưa bám vào quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa để tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn và của cả nhiệm kỳ. Chưa duy trì thực hiện đúng chế độ sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới; chưa coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu, còn hiện tượng nể nang. Một số cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ít quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; còn tư tưởng cục bộ địa phương, dân tộc, dòng họ; lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao… Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, còn xem nhẹ. Một số cấp ủy đảng chưa nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên; chưa chủ động dự báo và chuẩn bị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những diễn biến phức tạp và những vấn đề mới; chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm. Công tác kết nạp đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chạy theo số lượng, chưa quan tâm đúng mức việc giáo dục, bồi dưỡng động cơ, lý tưởng cách mạng và rèn luyện thử thách đối với quần chúng vào Đảng.

                                                          Phạm Văn Đức - Ban Tổ chức Tỉnh ủy