user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-2558c8a682e33b223e8743824827b03f\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-2558c8a682e33b223e8743824827b03f\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-2558c8a682e33b223e8743824827b03f\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/7/3193\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580237735, expire = 1580259335, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-2558c8a682e33b223e8743824827b03f' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác đoàn thể

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng”

Trong thời gian qua, âm mưu, thủ đoạn chống phá về nền tảng tư tưởng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là mục tiêu cốt lõi trong hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị. Dựa vào sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay, chúng triệt để lợi dụng không gian mạng, “tấn công” cường độ mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, sâu hơn tới mọi tầng lớp nhân dân mà mục tiêu chiến lược là chuyển hóa tư tưởng của thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Hiểu rõ đặc điểm của thanh niên là nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật, luôn thích khám phá cái mới, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, song kiến thức, trình độ nhận thức và trải nghiệm thực tiễn, vốn sống còn ít, các thế lực thù địch đã triệt để khai thác yếu tố này, đưa nhiều nội dung thật - giả lẫn lộn trên không gian mạng, làm nhiễu loạn thông tin, khiến thanh niên khó phân biệt được đúng sai, phải trái.

Chúng đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm đối lập với nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc tình hình mọi mặt của đất nước; nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm làm giảm sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua truyền bá quan điểm sai trái thù địch, các thế lực thù địch hòng làm giảm sút ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý tưởng và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của thanh niên hiện nay. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch là một nội dung quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, đoàn viên, thanh niên vừa là đối tượng chịu tác động, vừa là lực lượng xung kích đi đầu trong hoạt động này.

Nhận thức rõ tình hình nêu trên, thời gian qua, quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao sức đề kháng và nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia đấu tranh với luận điệu sai trái, thù địch. Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng hệ thống các trang thông tin điện tử và các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tích cực, chủ động tham gia biên tập, bình luận, chia sẻ thông tin và sử dụng các hình thức, biện pháp khác để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng dư luận, giữ vững trận địa tư tưởng trong thanh niên.

Trong giai đoạn tới, nhất là càng đến gần thời điểm tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị chống phá hệ thống chính trị nước ta sẽ tiếp tục diễn ra với cường độ dày đặc hơn, đa dạng hơn, mức độ tinh vi hơn, phức tạp hơn và ngày càng quyết liệt hơn. Vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch sẽ có những yêu cầu cao hơn về nội dung, phương thức và phạm vi lan tỏa. Việc phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của đoàn viên, thanh niên vừa là yêu cầu khách quan, vừa là yếu tố căn cốt để tôi luyện bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Với tư cách là “Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của đoàn viên thanh niên nói chung, trong đó, với vai trò nòng cốt và thường xuyên là đoàn viên thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Với 58 tổ chức cơ sở đoàn và 3.600 đoàn viên, đại đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản về chuyên môn và sự nhanh nhạy với công nghệ, nhất là mạng xã hội, đây lực lượng quan trọng cần huy động trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng.

Từ tính chất cấp bách nói trên, và nhằm tạo điểm nhấn cho đợt thi đua “Tuổi trẻ Đoàn khối sắt son niềm tin với Đảng”, Đoàn khối tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Đoàn khối tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng”. Diễn đàn là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, lòng tự hào cho đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về lịch sử vẻ vang của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó tích cực rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, nhất là trên mạng xã hội.

          Anh Biên - Bí thư Đoàn Khối