user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-86b6fcaa616c91accd9510ea91711dbd\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-86b6fcaa616c91accd9510ea91711dbd\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-86b6fcaa616c91accd9510ea91711dbd\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:19:\"/?q=tin-tuc/21/3100\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1579893453, expire = 1579915053, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-86b6fcaa616c91accd9510ea91711dbd' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Tin tức - sự kiện

Kết quả sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về công tác thanh niên

Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên, nhất là sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Ngày 01/8/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn thanh niên trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 06). Đây là văn bản quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Khối đối với thế hệ trẻ và đối với công tác thanh niên của khối các cơ quan tỉnh (nay là khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh). Nghị quyết xác định 05 nội dung, giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới, như: (1) nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và đảng viên đối với công tác đoàn thanh niên; (2) Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho đoàn viên thanh niên; (3) Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện cống hiến, phấn đấu, trưởng thành; (4) Quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng và coi trọng hơn nữa việc bố trí và sử dụng cán bộ trẻ; (5) Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Nghị quyết đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Khối nói riêng.


Một chương trình tình nguyện của Đoàn khối

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06, cấp ủy các TCCS đảng đã có sự phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên hàng năm theo Kế hoạch của UBND tỉnh, đề nghị lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí... để Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cũng như tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức. Đồng thời, kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở mỗi phong trào, qua đó tạo môi trường thi đua lành mạnh, khơi dậy trí tuệ, sự cống hiến của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, các TCCS đảng đã lãnh đạo đơn vị rà soát, phân công cán bộ trẻ đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp với năng lực sở trường, chuyên ngành đào tạo để phát huy, phát hiện tạo nguồn trong công tác cán bộ (như công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, sử dụng cán bộ ...).

Từ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doan nghiệp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được thường xuyên tổ chức, nên tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên luôn ổn định, yên tâm công tác, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2019 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” được tích cực triển khai... Đặc biệt, đã tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2019) cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh niên được triển khai đồng bộ, công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên được tăng cường. Các phong trào hành động cách mạng được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện được tổ chức thường  xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó, nổi bật là các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu....

Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện vào các đợt cao điểm như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, ngày thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh, ngày Hội hiến máu tình nguyện được tổ chức đã tạo dư luận tốt trong xã hội và các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tin tưởng hơn vào tổ chức Đoàn. Bên cạnh đó, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất, cuộc sống trên các lĩnh vực gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên đề xuất những sáng kiến khoa học hay áp dụng thực tiễn tại cơ quan, đơn vị... tiêu biểu như Đoàn cơ sở Agribank Đắk Nông tham gia cuộc thi THANH NIÊN TÀI NĂNG đạt giải nhất khu vực duyên hải Miền trung và Tây nguyên. Tham gia cuộc thi thanh niên Ý TƯỞNG SÁNG TẠO kết quả đạt giải 3 toàn quốc do Agribank tổ chức; 01 đoàn viên tiêu biểu thuộc Đoàn cơ sở công ty Nhôm Đắk Nông được tôn vinh tại chương trình “Vinh quang thợ mỏ - Dấu ấn Tháng công nhân năm 2019” do Tập đoàn công ty Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

Phong trào Xung kích bảo vệ Tổ quốc, với cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” được tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và sinh hoạt giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ tại các đơn vị Bộ đội biên phòng, qua đó để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng quân và dân địa phương.

Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập;  khởi nghiệp, lập nghiệp;  rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên, nhất là trong thanh niên khối trường học, thanh niên công nhân.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được các cơ sở đoàn đặc biệt quan tâm, nổi bật trong các dịp như Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi: tổ chức trò chơi, tặng hơn 2000 suất quà cho các cháu thiếu nhi tại cơ quan, đơn vị và các bon, buôn kết nghĩa…với tổng giá trị hơn 02 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên thường xuyên được quan tâm, triển khai thực hiện, xem đây là nhiệm vụ then chốt để xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Đoàn khối đã triển khai bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đoàn hàng năm, kịp thời kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khối sau khi hợp nhất; tổ chức chuyển giao tổ chức đoàn về các huyện theo đúng quy định, chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022; các Đoàn cơ sở chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ đoàn cho 80 đồng chí là cán bộ đoàn , kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại 12 cơ sở, giới thiệu được 260 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy cử đi học lớp nhận thức về Đảng và đã có 112 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Đảng ủy Khối, có thể thấy, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có sự chuyển biến khá rõ nét, các cấp ủy Đảng nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí tầm quan trọng công tác đoàn thanh niên trong tình hình mới; cán bộ, đảng viên trong đảng bộ về cơ bản có sự chuyển biến về nhận thức vị trí, vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như một số cấp ủy đảng vẫn chưa xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; việc tổ chức đối thoại gặp gỡ với đoàn viên thanh niên chưa được nhiều. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thanh niên chưa có những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên để đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đoàn. Bên cạnh đó, Hoạt động của Đoàn Thanh niên đôi lúc, đôi nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu, có một số ít chi đoàn chưa đổi mới nội dung sinh hoạt dẫn đến chất lượng chưa cao. Công tác phản biện xã hội, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Đoàn thanh niên còn hạn chế. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết 06 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động về công tác thanh niên trong tình hình mới. Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình mới, nhất là chương trình phát triển thanh niên của Chính phủ, của UBND tỉnh.  

Thứ hai, tổ chức sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, rút kinh nghiệm xác định các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết trong thời gian đến. Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết 06 vào công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy đảng.

Thứ ba, Rà soát những đoàn viên thanh niên có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, chính trị, đạo đức, lối sống để luân chuyển, đào tạo, rèn luyện, tạo nguồn nhân lực trong trung hạn, dài hạn cũng như bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Kịp thời tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời kỷ luật, nhắc nhở những tập thể, cá nhân sai phạm, làm chưa tốt.

Thứ tư, phối hợp lãnh đạo cơ quan có kế hoạch đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên, qua đó nắm được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thanh niên trong thời gian tới.

Thứ năm, Đoàn thanh niên phải chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu của mình. Thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào hành động cách mạng, hướng các hoạt động vào chiều sâu và những đối tượng thanh niên yếu thế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên” (

[1]

). Do đó, để thanh niên trong khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ngày càng trưởng thành, nâng cao chất lượng tham mưu, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thi đua học tập, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 06.

                                                              Nguyễn Khắc Trung - Đảng ủy Khối

[1]

. Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.